Παράκαμψη της πλοήγησης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΔΕΚΑ ΤρικάλωνΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΔΕΚΑ Τρικάλων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Η κοινωφελής Δ.Ε.Κ.Α. Τρικάλων ανακοινώνει ότι η Κοινωνική Υπηρεσία, κλείνοντας τον κύκλο των εργασιών της, ολοκλήρωσε τις βιωματικές ομάδες γονέων παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας των δομών της. Πραγματοποιήθηκαν τέσσερις δίωρες συναντήσεις και αναλύθηκαν τα εξής θέματα:
- Επικοινωνία στην Οικογένεια
- Υπευθυνότητα χωρίς Τιμωρία
- Οικογενειακές Σχέσεις
- Επίλυση Συγκρούσεων στην Οικογένεια
Οι γονείς ενημερώθηκαν στα παραπάνω θέματα, που προέκυψαν ως ανάγκη από τις ομάδες, και εκπαιδεύτηκαν σε νέες δεξιότητες ώστε να τις υιοθετήσουν και να τις ενσωματώσουν στην καθημερινότητά τους και στην αλληλεπίδρασή τους με τα άλλα μέλη της οικογένειας.
Στα πλαίσια της συγκεκριμένης θεματολογίας, αναλύθηκαν και αναπτύχθηκαν τα παρακάτω:
• Η σημασία και οι τεχνικές της εποικοδομητικής επικοινωνίας έχουν μεγάλη βαρύτητα για την βελτίωση των σχέσεων και την προσωπική ανάπτυξη του κάθε ατόμου.
• Η επιβολή κανόνων και ορίων από τους γονείς και η συμβολή τους στην δημιουργία υπεύθυνων παιδιών μέσω των φυσικών και λογικών συνεπειών, συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της οικογένειας και στην αίσθηση ασφάλειας των παιδιών.
• Οι τύποι γονέων ως προς τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών και τα χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού ανάλογα με τη σειρά γέννησης σχετίζονται με την διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών.
• Η αναγνώριση και επιτυχής επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας μειώνει τις εντάσεις, ενδυναμώνει τις σχέσεις και οδηγεί σε βαθύτερη κατανόηση και σεβασμό.
Στη σύγχρονη κοινωνία, η ανάγκη συμβουλευτικής και υποστήριξης των γονέων στο ρόλο τους, κρίνεται επιτακτική. Μέσα από τις ομάδες βιωματικού χαρακτήρα, οι γονείς των δομών άντλησαν ποικίλα οφέλη: ενημέρωση, υποστήριξη, καθοδήγηση, κατανόηση, ελεύθερη έκφραση απόψεων, συναισθημάτων, ιδεών, προβληματισμών που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους και αποδοχή από τα άλλα μέλη της ομάδας. Επιπλέον, η συμμετοχή τους στις ομάδες συνέβαλε στη συναισθηματική τους αποφόρτιση, μειώνοντας τις εντάσεις που νοιώθουν και ενδυναμώνοντάς τους. Παράλληλα, τους εφοδίασε με νέες τεχνικές ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά στο δύσκολο ρόλο τους.
Η κοινωφελής Δ.Ε.Κ.Α. Τρικάλων θα συνεχίσει να υποστηρίζει, σε κάθε ευκαιρία, τους γονείς των δομών της, στο δύσκολο έργο τους.